Impagats: deduïbles als tres mesos

En les declaracions dels exercicis de 2020 i de 2021, les empreses de dimensió reduïda ja es poden deduir els impagats tres mesos després que venci el pagament

Impagats: deduïbles als tres mesos

En general, les despeses per impagats són fiscalment deduïbles si a la data de tancament de l’exercici s’ha donat alguna de las condicions següents:

  • Que el deutor hagi sigut declarat en concurs o processat per aixecament de béns.
  • Que l’empresa hagi iniciat una reclamació judicial o arbitral contra el deutor.
  • O bé que hagin transcorregut almenys sis mesos des del venciment de l’operació.

Addicionalment, les empreses de dimensió reduïda —en general, les que facturen menys de deu milions d’euros l’any— poden comptabilitzar i deduir-se una despesa per deteriorament igual a l’1 % del saldo de la resta de clients a 31 de desembre. I, de manera excepcional, el 2020 i el 2021 només cal que esperin tres mesos des del venciment, en lloc de sis, per a poder-se deduir el deteriorament per impagats.

La reducció del temps d’espera de sis a tres mesos per a deduir els impagats és aplicable tant a les societats de dimensió reduïda (en l’impost sobre societats) com en l’IRPF (és a dir, en cas d’empresaris que desenvolupin una activitat econòmica). I també es poden acollir a aquesta norma les persones físiques arrendadores d’immobles que pateixin impagats, a l’hora de calcular el rendiment net del capital immobiliari a declarar a l’IRPF de 2020 i 2021.

 

 

 

Si vau rebre impagats durant el 2020, calcularem si us els podeu deduir en les declaracions d’aquest exercici, ja que ara la norma és una mica més flexible.

 

 


Vol rebre la nostra Newsletter? SUBSCRIGUI'S ARA!